Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.

 1. tarczaZakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje grant pn. "Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii wywołanej patogenem SARS-CoV-2" w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom".
  Cele główne grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
  Projekt realizowany jest za kwotę 106 520,00 zł, w tym wysokość środków grantu pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 92 626,09 zł; a 13 893,91 zł, to wysokość środków wkładu własnego Grantobiorcy.
  Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
  W wyniku realizacji projektu zwiększył się poziom bezpieczeństwa  pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie, w sytuacji zagrożenia płynącego z rozprzestrzeniania się COVID-19.

  W ramach projektu osiągnięto następujące cele:
  1. Doposażono stanowiska pracy personelu zakładu ZOL Caritas w Grybowie oraz pacjentów w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19;
  2. Doposażono placówkę w sprzęt i urządzenia niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami;
  3. Utworzono dwa miejsca do izolacji/kwarantanny dla pacjentów ZOL Caritas przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia z miejsca zamieszkania;
  Projekt "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
  Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych realizuje grant pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom".
  Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
  Wartość grantu wynosi 25 900 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
  Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

  W wyniku realizacji grantu dokonano:
  1. Doposażenia stanowisk pracy personelu oraz mieszkańców w środki ochrony indywidualnej.
  2. Doposażenie placówki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.
  3. Zapewnienie mieszkańcom izolacji przed przyjęciem do placówki i w sytuacji wypisu ze szpitala lub odizolowania w przypadku podejrzenia SARS Cov 2

Projekt "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 1. Caritas Diecezji Tarnowskiej w Schronisku dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”  realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej,  w związku z epidemią wirusa COVID – 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
  Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Schroniska dla osób bezdomnych „ Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
  Wartość grantu wynosi  49 050,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

  Okres realizacji grantu:
  od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r .
  W wyniku realizacji grantu  nastąpi;  

  Doposażenie stanowiska pracy personelu Schroniska w Tarnowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID – 19  oraz doposażenie Schroniska w Tarnowie w sprzęt niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami.


  Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
  Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.