Organizacja Wigilii

wigiliaCaritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie przy współpracy z Wojewodą Małopolskim realizuje na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Tarnowie ul. Prostopadła 9A zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Organizacja Wigilii, paczek żywnościowych oraz zabezpieczenie okresu świątecznego na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” . (Umowa NR 4/II/OK/2020 II otwartego konkursu ofert w roku 2020)

Koszt zadania 15 500,00 zł.(piętnaście tysięcy pięćset zł).
Dofinansowanie  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Umowa NR 4/II/OK/2020 wynosi 12 400,00zł. (dwanaście tysięcy czterysta zł).
Termin realizacji zadania 01 listopada 2020r. do 31 grudnia 2020r.