Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.

  1. tarczaZakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje grant pn. "Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii wywołanej patogenem SARS-CoV-2" w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom".
    Cele główne grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
    Projekt realizowany jest za kwotę 106 520,00 zł, w tym wysokość środków grantu pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 92 626,09 zł; a 13 893,91 zł, to wysokość środków wkładu własnego Grantobiorcy.
    Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Organizacja Wigilii

wigiliaCaritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie przy współpracy z Wojewodą Małopolskim realizuje na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Tarnowie ul. Prostopadła 9A zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Organizacja Wigilii, paczek żywnościowych oraz zabezpieczenie okresu świątecznego na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” . (Umowa NR 4/II/OK/2020 II otwartego konkursu ofert w roku 2020)

Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

realizowane zadaniaCaritas Diecezji Tarnowskiej  realizuje grant pn. „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”   w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników ; DPS  Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”, DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych,   w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.