Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna jest placówką przeznaczoną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przystosowana jest także do przyjmowania uczniów z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Szkoła realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych w zakresie właściwym dla tego typu placówek edukacyjnych i ma uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoła Podstawowa
 obejmuje:
- oddziały rewalidacyjno – wychowawcze, do których uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Liczba dzieci w grupie od 2 do 4.
- oddziały edukacyjno – terapeutyczne, do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8.
Do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 25 lat.
Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

 

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przyjmuje dzieci z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, które ukończyły szkołę podstawową. Placówka realizuje obowiązujący, ramowy program dla szkół specjalnych i ma uprawnienia szkoły publicznej.

 

Gimnazjum obejmuje:
–oddziały edukacyjno – terapeutyczne, do którego uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością ruchową. Liczba dzieci w grupie od 6 do 8.
Do gimnazjum przyjmowane są dzieci od ukończenia szkoły podstawowej do 21 roku życia.

 

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest trzyletnią, ponadgimnazjalną placówką przeznaczoną dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną. Do szkoły mogą uczęszczać osoby, które ukończyły gimnazjum. Placówka przyjmuje młodzież do 23 roku życia.
Zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do funkcjonowania w środowisku poprzez pełne uczestniczenie w życiu społecznym oraz podjęcie pracy zawodowej. W ramach przysposobienia do pracy prowadzone są zajęcia z gospodarstwa domowego.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewniają wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć zespołowych i indywidualnych poprzez realizację funkcji wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej.
Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorą udział w pozalekcyjnych formach aktywnego wypoczynku tj. nauce pływania, dogoterapii, hipoterapii, oraz w zajęciach rekreacyjno-sportowych
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, rewalidacji, psychologii, logopedii, rehabilitacji.

 

Zasady przyjmowania do szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy:
Należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły
- aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym, lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- w przypadku ukończenia przez dziecko danej klasy lub szkoły odpowiednie świadectwo.

 

Dowóz dzieci do szkoły
Zgodnie z art. 17 pkt 3a Ustawy o Systemie Oświaty, Dz.U.Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami, obowiązek finansowania dojazdu ucznia do szkoły posiada gmina, w której uczeń zamieszkuje. Szkoła posiada mikrobusy, którymi dowożone są dzieci z pobliskich miejscowości.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej udziela świadczeń zdrowotnych polegających na kompleksowych działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
W strukturach Zakładu Rehabilitacji Leczniczej działają:

 • Poradnia rehabilitacyjna
  • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
  • Rehabilitacja ogólnorozwojowa
  • Wizyty domowe

Pacjenci mogą korzystać nieodpłatnie i komercyjnie z proponowanych przez zakład usług.

 • porady lekarza – specjalisty rehabilitacji medycznej
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Träuberta, TENS)
 • magnetoterapia
 • ultradźwięki
 • światłolecznictwo (laseroterapia, solux, lampa bio-V)
 • ciepłolecznictwo (okłady cieplne)
 • krioterapia
 • inhalacje
 • hydroterapia (masaż podwodny, masaż wirowy – całościowy, częściowy, ćwiczenia indywidualne na basenie)
 • zabiegi z zakresu kinezyterapii
 • gimnastyka korekcyjna
 • gimnastyka ogólnie usprawniająca
 • gimnastyka lecznicza indywidualna w oparciu o nowoczesne metody dostosowane indywidualnie do pacjenta (PNF)
 • pionizacja i nauka chodu
 • ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym w UGUL-u
 • terapia manualna
 • masaż leczniczy

Pracownicy Zakładu to wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą: rehabilitanci
z tytułem magistra, pielęgniarka, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej.
Wszyscy zainteresowani, posiadający skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza specjalisty lub skierowanie do poradni rehabilitacyjnej od lekarza rodzinnego mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Tel. 14-641-75-01 w.30

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla osób z następującymi schorzeniami:

 • dysfunkcją narządu ruchu
 • upośledzeniem umysłowym
 • epilepsją
 • mózgowym porażeniem dziecięcym    
 • chorobami układu krążenia
 • schorzeniami układu oddechowego
 • rozlicznymi schorzeniami neurologicznymi.

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Celem turnusu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
Turnus trwa 14 dni, podczas których uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz kompleksową rehabilitację:

 • zabiegi z zakresu fizykoterapii
  • elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Träuberta, TENS)
  • magnetoterapia,
  • ultradźwięki,
  • światłolecznictwo (laseroterapia, solux, lampa bio-V),
  • ciepłolecznictwo (okłady cieplne),
  • krioterapia,
  • inhalacje,
  • hydroterapia (masaż podwodny, masaż wirowy - całościowy, częściowy, ćwiczenia indywidualne na basenie),
 • zabiegi z zakresu kinezyterapii
  • gimnastyka korekcyjna
  • gimnastyka ogólnie usprawniająca
  • gimnastyka lecznicza indywidualna w oparciu o nowoczesne metody dostosowane indywidualnie do pacjenta (NDT-Bobath, PNF),
  • pionizacja i nauka chodu
  • ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym w UGUL-u,
  • kinezjotaping
  • terapia manualna,
  • masaż leczniczy,
 • hipoterapię
 • dogoterapię
 • halo terapię
 • hortiterapię
 • terapię zajęciową
 • terapię ręki
 • terapię taktylną
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • konsultacje psychologiczne i logopedyczne
 • grupową rehabilitację społeczną.

Zespół rehabilitacyjny tworzą:

 • lekarz specjalista
 • pielęgniarka
 • fizjoterapeuci z tytułem magistra
 • hipoterapeuci
 • pedagodzy
 • instruktorzy terapii zajęciowej
 • psycholog
 • logopeda

Oprócz proponowanych zabiegów rehabilitacyjnych uczestnicy turnusów mają możliwość wyjazdów na wycieczki edukacyjno – rekreacyjne. Organizowane są również ogniska, zabawy taneczne, pielgrzymki, a zimą – kuligi.
Turnusy organizowane są przez cały rok, jednorazowo przyjmuje się grupę 40 osobową składającą się z 20 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz dorośli pacjenci przyjeżdżają tu ze wszystkich zakątków Polski  i spoza granic kraju.
Pensjonat Ośrodka wyposażony jest w pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe, z pełnym węzłem sanitarnym i sprzętem RTV. W budynku mieszczą się sale do terapii zajęciowej, biblioteka, pracownia komputerowa, basen oraz świetlice z nowoczesnym sprzętem RTV i TV – SAT.
Ośrodek dysponuje boiskiem trawiastym, asfaltowym, alejkami spacerowymi, placem zabaw dla dzieci oraz halą do hipoterapii. Cały teren dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ośrodek jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w Polsce, dlatego miejsca na turnusy rehabilitacyjne należy rezerwować nawet z rocznym wyprzedzeniem.

Zasady przyjęcia na turnus rehabilitacyjny:

 • rezerwacja terminu turnusu (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną)
 • złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do odpowiedniego urzędu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)
 • złożenie wniosku o przyjęcie na turnus rehabilitacyjny (dostępny w administracji Ośrodka lub na stronie www.jadowniki.caritas.pl)

Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 18 - 27% (zależnie od stopnia niepełnosprawności) przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych od grudnia 2006 roku. Jest placówką o zasięgu ponadgminnym dla Powiatu Tarnowskiego – dotowany jest z budżetu Powiatu Tarnowskiego.
Oferta Ośrodka skierowana jest do osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych (m. in. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, trudności wychowawcze, kłopoty małżeńskie) – wszystkich tych, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób życia lub mają poczucie, że trudna sytuacja ich przerasta.
Do Ośrodka może się zgłosić każdy, kto chce uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną czy socjalną. W OIK pracuje również mediator rodzinny, udzielający pomocy rodzinom w osiągnięciu porozumienia w sytuacjach konfliktowych, małżeństwom w odbudowie relacji, w tym w sytuacjach zagrożenia separacją lub rozwodem oraz rodzicom/opiekunom zmagającym się z trudnościami wychowawczymi.
Specjaliści dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Kierownik, psycholog:

poniedziałek

8:00-12:00

wtorek

12:00-20:00

środa

8:00-12:00

piątek

11:00-15:00

Prawnik:

czwartek

15:00-20:00

Pracownik socjalny, mediator rodzinny:

środa

15:00-20:00

Pedagog:

poniedziałek

12:00-20:00

wtorek

8:00-12:00

środa

12:00-15:00

czwartek

8:00-15:00

piątek

8:00-11:00, 15:00-20:00

Podstawowym elementem funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jadownikach Mokrych jest partnerstwo między pomagającymi a potrzebującymi, które prowadzi do zredukowania bądź rozwiązania problemów i odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania.
Każdy kto przychodzi po pomoc może mieć pewność, że nikt się nie dowie o jego problemie - obowiązuje nas pełna anonimowość. Nie wymagamy skierowań, posiadania ubezpieczenia, nasze usługi są nieodpłatne.
Osoby pragnące zachować anonimowość mogą skorzystać z poradnictwa za pośrednictwem telefonu zaufania (014) 644 13 04.

Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wynikającą z MPD, autyzmu, epilepsji i innych schorzeń neurologicznych. Do Domu przyjmuje się na pobyt stały lub okresowy. Dom funkcjonuje i działa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Do Domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie, złożonego we właściwym ośrodku pomocy społecznej oraz  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej.
W Domu panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu podopiecznych. Pobyt tutaj wspomaga wyuczenie podstawowych czynności samoobsługowych, przygotowanie dzieci do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie, także prowadzona jest  rehabilitacja lecznicza.
DPS zapewnia warunki do realizacji indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkańców:

 • wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież, obuwie oraz inne potrzeby mieszkańców,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów.

Ponadto oferuje:

 • rehabilitację medyczną
 • pomoc psychologiczną, logopedyczną
 • zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.

Z dziećmi pracuje zespół opiekuńczo - terapeutyczny i medyczno-rehabilitacyjny:

 • lekarz ( pediatra, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej)
 • rehabilitant
 • pielęgniarki
 • opiekunki
 • terapeuta zajęciowy
 • logopeda
 • psycholog
 • duszpasterz
 • pracownik socjalny
 • pedagog specjalny.

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, stanu zdrowia i rodzaju schorzenia, wykonywanych pod okiem rehabilitantów, odpowiednich specjalizacji. Mieszkańcy Domu są w stałym kontakcie z psychologiem i logopedą, którzy dokonują diagnoz, udzielają porad i prowadzą terapię specjalistyczną.
Celem oddziaływań terapeutycznych jest:

 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych,
 • nabywanie samodzielności w życiu codziennym
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych

Założenia terapeutyczne i edukacyjne realizowane są poprzez wprowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i małą, udział w życiu społecznym w formie organizowanych tu spotkań integracyjnych.
Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej złożonego w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego   przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, który to ośrodek wydaję decyzję kierującą do danego Domu.

Niedziela Miłosierdzia Bożego - Święto Caritas

zd 160II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Miłosierdzia Bożego. W ten szczególny dzień "oczyma duszy wpatrujemy się w oczy Miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny" (Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002).

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest równocześnie patronalnym Świętem Caritas. Każdego roku Caritas Diecezji Tarnowskiej, a więc pracownicy placówek prowadzonych przez naszą Caritas oraz wolontariusze Parafialnych Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas dziękują za dar Bożego Miłosierdzia, za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz ludzi dobrej woli współpracujących i wspierających akcje charytatywne. To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych.

Uczestniczący w Święcie Caritas odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie biorą udział w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Po zakończeniu Mszy Świętej następuje wręczenie listów dziękczynnych, sygnowanych przez Biskupa Tarnowskiego osobom i instytucjom zgłoszonym przez dyrektorów placówek, księży proboszczów czy dyrektorów szkół do wyróżnienia; osobom szczególnie zaangażowanym w działalność charytatywną oraz wspierającym tę działalność sponsorom i ofiarodawcom.

W ostatnich latach miejscem spotkań i wspólnej modlitwy były następujące parafie naszej diecezji:

 • rok 2003 - kościół Miłosierdzia Bożego w Tarnowie
 • rok 2004 - kościół Miłosierdzia Bożego w Brzesku
 • rok 2005 - katedra w Tarnowie
 • rok 2006 - kościół MB Niepokalanej w Nowym Sączu
 • rok 2007 - kościół MB Nieustającej Pomocy w Mielcu
 • rok 2008 - kościół pw. Świętego Pawła w Bochni
 • rok 2009 - kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy
 • rok 2010 - kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
 • rok 2011 - kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie

 

Osoby i instytucje
wyróżnione "Listem gratulacyjnym"
Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca
oraz statuetkami "MISERICORS"

- Diecezjalne Święto Caritas -
- Tarnów, parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny -
- 01.10.2011 r.

Darczyńcy Caritas Diecezji Tarnowskiej

 1. Paweł STUDZIŃSKI (Kancelaria Notarialna, Tarnów)
 2. Janusz CETNAR (Mega-El, Tarnów)

Darczyńcy Placówek Caritas Diecezji Tarnowskiej

 1. Ryszard ŚCIGAŁA (prezydent miasta Tarnowa)
 2. Stanisław JAROSZ (Taurus Sp. z o.o., Pilzno)
 3. Mariusz TOCZEK (F.H.U. QVADRO, Dąbrowa Tarnowska)
 4. Teresa WĄŻ (F.H.Z. Centrum Paszowe, Dąbrowa Tarnowska)
 5. Małgorzata i Andrzej RYCZEK (F.H.P.U. TRANSTAL, Smęgorzów)
 6. Grupa Motocyklistów z Nowego Sącza

Darczyńcy Parafialnych Oddziałów Caritas

 1. Elżbieta i Jacek TWORZYDŁO – F.P.H. ELMAK W Nowym Wiśniczu
 2. Katarzyna i Witold PAŁKOWIE w Starym Sączu
 3. Kazimiera REJOWSKA w Starym Sączu
 4. Danuta i Bogdan SAJDAK w Starym Sączu
 5. Anna i Mariusz MIKULEC w Starym Sączu
 6. Anna i Marcin HOPEK w Starym Sączu
 7. Ewa WALCZYK w Nowym Sączu
 8. Roman SMOTER w Nowym Sączu
 9. Jan ZAŁUBSKI – Zet Transport w Nowym Sączu
 10. TECHNOBUD Sp. z o.o. w Nowym Sączu
 11. Stanisława i Ryszard KITA w Chełmcu
 12. Tadeusz HALIK i Janusz AUGUSTYN – sklepy LIDER w Zagórzanach
 13. Iwona i Piotr REJOWSCY – apteka św. Kingi w Starym Sączu
 14. Maria i Edward KULAK – ciastkarnia Wafliks w Starym Sączu
 15. Lucyna i Józef MIKULEC w Starym Sączu
 16. Ewa BUCHALSKA-KONIOR – apteka w Nowym Sączu
 17. Danuta i Andrzej ORACZ – piekarnia ORACZ w Nowym Sączu
 18. Maria ROSS, Jerzy BASIŃSKI, Marek JABŁOŃSKI – P.H. AMPER w Nowym Sączu
 19. Małgorzata i Wiesław LEŚNIAK – Zakłady Mięsne LEŚNIAK w Nowym Sączu
 20. Józef DĄBROWSKI – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mielcu
 21. Czesława i Andrzej GĄSKA – Firma „Dobry Stolarz” w Maliniu
 22. Aniela i Antoni NOSZKOWSKI – Zakład Przetwórstwa Hutniczego

Wolontariusze Parafialnych Oddziałów Caritas

 1. Ryszard JAMRO - Zagórzany
 2. Barbara i Krzysztof BOSZOWSCY - Stary Sącz, św. Elżbiety
 3. Irena GÓRA - Rzezawa
 4. Józefa GNYLA
 5. Janina KUTYBA
 6. Zofia GROMADZKA - Tarnów, św. Rodziny
 7. Helena HELIZANOWICZ
 8. Aniela DYLLA
 9. Jan BUŚ
 10. Franciszek NAWROCKI
 11. Jadwiga OGORZAŁEK - Nowy Sącz, św. Heleny
 12. Maria LATOCHA - Szczepanów
 13. Maria DUBIEL
 14. Danuta ŁUSZCZ
 15. Stanisława RÓJ - Lipnica Wielka
 16. Józefa ZBROŃSKA - Stary Sącz, Miłosierdzia Bożego
 17. Halina ŚLAZYK
 18. Maria SKRZYPEK - Bochnia, św. Mikołaja
 19. Maria MUCHA - Bochnia, św. Pawła
 20. Stefania FILIPEK  

Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas

 1. Marzena NIKIEL – opiekun SKC w Zagórzanach
 2. Agata JANIK – opiekun SKC w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie

Pracownicy Placówek CDT

 1. Teresa SZUBA - DBM
 2. Mariusz ŚWIERZB
 3. Jadwiga KISZKA  - HDT Hospicjum
 4. Danuta KULIK
 5. Anna HETMAN-BĄBA- HDT DPS
 6. Danuta CIOCH
 7. s. Teresa ADAMCZYK - OOR
 8. Maria BAJOR
 9. Adriana BŁASZCZYK
 10. Iwona DZIEŃ
 11. Bożena FURGAŁ
 12. Joanna KULA
 13. Marzena CIERNIAK
 14. Katarzyna PIASECKA-GRYSIEWICZ
 15. Beata WINNICKA
 16. Andrzej PUDŁO

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOŚCIE ONLIE

Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      logo gold drop 2016brukbet           suret castorama