Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 54686 – 2013


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, Caritas Diecezji Tarnowskiej zawiadamia, że przetarg nieograniczony na „Utworzenie Ogrodu Hortiterapii” na terenie miejscowości Jadowniki Mokre na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5” został rozstrzygnięty. Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Oferta nr 3. 
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych KAZ – BUD Kazimierz Burzawa, Pojawie 40, 32 – 821 Zaborów; 
cena brutto: 480.321,24 PLN 
Liczba punktów w kryterium cena: 100.

Liczba punktów w kryterium cena: 100,00.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne i prawne, nie podlega odrzuceniu, zawiera najniższą cenę, otrzymała w ocenie ofert 100 punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 04.03.2013 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1.
PALMETT – Markowe Ogrody S.C. Marek Stefański, Bartłomiej Gasparski, 
ul. Arbuzowa 14/26, 02 – 747 Warszawa; 
cena brutto: 839.988,14 PLN
Liczba punktów w kryterium cena: 57.

Oferta Nr 2.
F.H.U. INSTAL – SYSTEM, 
ul. Lotników Halifaxa 2, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska; 
cena brutto: 935.376,01 PLN
Liczba punktów w kryterium cena: 51.

Oferta Nr 3.
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych KAZ – BUD Kazimierz Burzawa, 
Pojawie 40, 32 – 821 Zaborów; 
cena brutto: 480.321,24 PLN 
Liczba punktów w kryterium cena: 100.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeniu żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 4. odrzucenia oferty odwołującego.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

 1. niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego 
  w niniejszym postępowaniu, lub
 2. zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).


Caritas Diecezji Tarnowskiej ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Utworzenie Ogrodu Hortiterapii” na terenie miejscowości Jadowniki Mokre 
na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 1. Przedmiar robót;
  1. Projekt budowlany;
   rysunki
  2. Projekt wykonawczy;
   - rysunki
 2. Specyfikacja techniczna;
 3. Formularz ofertowy;
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
 5. Wzór umowy;
 6. Wykaz robót budowlanych;
 7. Wykaz podwykonawców;
 8. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień;
 9. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Uzupełnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Ogrodu Hortiterapii” na terenie miejscowości Jadowniki Mokre na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5.
Oznaczenie postępowania: 198/1/CDT/2013

Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający po konsultacji z projektantem i kosztorysantem informacyjnie podaje iż każdy oferent przystępujący do przetargu pn.
„Utworzenie Ogrodu Hortiterapii na terenie miejscowości Jadowniki Mokre na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5” powinien w kalkulacji ceny swej oferty uwzględnić konieczność dostawy loco budowa ziemi urodzajnej (humus) stanowiącej podłoże dla wysiewu trawy. Winien to uczynić w nakładach rzeczowych podanych w przedmiarze poz. nr 4.1.1 kat KNR 221/218/3 w ilości 1m3/1m3 tj. 296,163m3. 

Ziemia powinna odpowiadać parametrom nakładu przyjętego w pozycji 107 zestawienia materiałów.

Łączna ilość tego materiału winna wynosić 305,40536 m3.

Zamawiający informuje, że załączone uzupełnienie treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Przedmiar robót uszczegółowiony


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Ogrodu Hortiterapii” na terenie miejscowości Jadowniki Mokre na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5.
Oznaczenie postępowania: 198/1/CDT/2013

Pytanie nr 1
W związku z w/w postępowaniem prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
Zamawiający w rozdziale 8 pkt 2 ppkt 3 określa, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: „zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie parków lub ogrodów (o pow. min. 0,5 ha) o wartości robót co najmniej 500 000 zł brutto każda”. Według nas wymóg aby zrealizowane inwestycje miały powierzchnię min. 0,5 ha jest nazbyt restrykcyjny i w odniesieniu do przedmiotu umowy niepotrzebnie ogranicza konkurencję. Powierzchnia realizowanego obiektu nie ma wpływu na stopień skomplikowania zadania, nie rodzi po stronie wykonawcy konieczności dysponowania specjalnymi zasobami czy posiadania jakiejś szczególnej wiedzy. Przyjmując bowiem takie kryterium wykonawca, który zbudował park lub duży ogród ze skomplikowanym układem drogowym, oświetleniem terenu, fontanną oraz pełną infrastrukturą techniczną na działce o pow. 0,4 ha jest mniej przygotowany do wykonania przedmiotu zamówienia, niż ten, który na działce o pow. 12 ha wykonał prosty chodnik o długości 5000 m, stałej szerokości 1,2 m i obsiał trawą pas terenu wzdłuż niego.
Wobec powyższego pytamy, czy Zamawiający zmieni powyżej cytowany zapis rezygnując 
z określenia powierzchni terenu jednocześnie poszerzając grono potencjalnych wykonawców 
i zwiększając możliwość uzyskania lepszej ceny?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza zmieniać treści SIWZ. Dla zamawiającego istotne jest posiadanie doświadczenia związanego z realizacją dużych parków lub ogrodów. Wg Zamawiającego powierzchnia inwestycji owszem, nie ma związku ze stopniem skomplikowania (który jest opisany w projekcie), natomiast wpływa znacząco na niezbędną wiedzę i umiejętności Wykonawcy i rodzi potrzebę dysponowania specjalnymi zasobami. 
Planowana inwestycja jest szczególną formą ogrodu (hortiterapia), jednak Zamawiający, 
aby uniknąć zbyt restrykcyjnego ograniczania oferentów, za kryterium obrał powierzchnię zrealizowanych parków lub ogrodów, czym nie można nazwać wykonania chodnika 
o dł. 5000 m.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ z dnia 14 lutego 2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Ogrodu Hortiterapii” na terenie miejscowości Jadowniki Mokre na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5.
Oznaczenie postępowania: 198/1/CDT/2013

Pytanie nr 1
Proszę o wyszczególnienie drzew i krzewów wchodzących w skład zestawu w pozycji 4.2.1. Jest ich prawdopodobnie 99 szt. ponieważ współczynnik R=99.
Odpowiedź
Zgodnie z tabelą zamieszczoną w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wyszczególniamy poniżej nazwy drzew i krzewów, wchodzących w skład zestawu w pozycji 4.2.1. Jest ich 119.


Lp.

Nazwa materiału (Formy naturalne)

j.m.

Ilość

1.

Berberys

szt.

20

2.

Bez czarny

szt.

1

3.

Bez koralowy

szt.

1

4.

Budleja Davida

szt.

10

5.

Cis pospolity

szt.

30

6.

Hortensje bukietowe

szt.

10

7.

Jodła kalifornijska

szt.

2

8.

Kosodrzewina

szt.

30

9.

Oliwnik

szt.

1

10.

Perukowiec podolski

szt.

3

11.

Rokitnik

szt.

3

12.

Sosna

szt.

7

13.

Tamaryszek

szt.

1

Razem                                                                                                                             119

Pytanie nr 2
Proszę o wyszczególnienie drzew i krzewów wchodzących w skład zestawu w pozycji 4.2.2. Jest ich prawdopodobnie 56 szt. ponieważ współczynnik R=56.
Odpowiedź
Zgodnie z tabelą zamieszczoną w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wyszczególniamy poniżej nazwy drzew i krzewów, wchodzących w skład zestawu w pozycji 4.2.2. Jest ich 56.


Lp.

Nazwa materiału (formy pienne)

j.m.

Ilość

1.

Buk pospolity

szt.

2

2.

Dereń jadalny

szt.

3

3.

Jodła – formy szczepione

szt.

20

4.

Kasztanowiec

szt.

1

5.

Klon globosum

szt.

10

6.

Lipa

szt.

2

7.

Sosna – formy szczepione

szt.

13

8.

Surmia

szt.

2

9.

Wiśnie japońskie

szt.

3

Razem                                                                                                                             56

Pytanie nr 3
W/w zestawy wg przedmiaru mają być zasadzone bez zaprawy dołów, w specyfikacji technicznej uwzględniono zasadzenia z zaprawą dołów do połowy. Proszę o uściślenie co należy przyjąć w kosztorysie ofertowym oraz o podanie podstawy wyceny
Odpowiedź
Dla pozycji nr 4.2.1 w kosztorysie przyjąć nakłady jak dla podstawy katalogowej KNR 221/305/5.
Dla pozycji nr 4.2.2 w kosztorysie przyjąć nakłady jak dla podstawy katalogowej KNR 221/305/6.

Pytanie nr 4
W przedmiarze brakuje zasadzeń drzew i krzewów w ilości 2233 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odpowiedź
Przedmiar dla sadzenia drzew i bukszpanu uzupełniono.
Dla miskantów, rozplenic i turzyc nakłady dodano w pozycji 4.4.1 – ogród skalny

Pytanie nr 5
W przedmiarze brakuje pielęgnacji drzew, krzewów, kwietników i trawników. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono.
Pielęgnacja zieleni zawartej w przedmiarach, winna być realizowana w okresie pielęgnacyjnym i gwarancyjnym przez wykonawcę w ramach warunków ogólnych specyfikacji i umowy. 

Pytanie nr 6
W pozycjach 1.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 zastosowano współczynnik 0,33. Proszę o wyjaśnienie w jakim celu.
Odpowiedź
Zastosowany współczynnik oznacza krotność dla ilości (odległość) danego elementu.

Pytanie nr 7
W instalacji wodnej brak obsypania rur pieskiem do 15cm ponad wierzch rury. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono.
Zgodnie z projektem budowlanym w p. 5.1.3 uwzględniono konieczność obsypu i zasypu rurociągu.

Pytanie nr 8
W instalacji wodnej brak wywozu nadmiaru gruntu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono

Pytanie nr 9
W przedmiarze robót uwzględniono koryto głębokości 20cm, a powinno być 41 cm. Brakuje również wywozu gruntu z koryta. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono.

Pytanie nr 10
W przedmiarze brakuje rowków pod ławy i obrzeża betonowe. Proszę o uzupełnienie 
uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono.

Pytanie nr 11
W przedmiarze brakuje obsypania kabla piaskiem oraz wywozu nadmiaru gruntu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru
Odpowiedź 
Przedmiar uzupełniono.
Zgodnie z projektem budowlanym w p. 5.2.2 uwzględniono konieczność obsypu i zasypu kabla.

Pytanie nr 12
W przedmiarze robót uwzględniono 27 szt. opraw oświetleniowych a zgodnie z projektem  powinno być 54 szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź
W zestawieniu materiałów przyjęto nakład z jednostką „komplet” a to oznacza iż należy przyjąć 27 szt. lamp kompletnych. Wobec powyższego nie ma żadnych rozbieżności. Przypominamy, że zgodnie z projektem budowlanym p. 5.2.2 „przewiduje się rozbudowę istniejącego oświetlenia z zastosowaniem lamp parkowych dwuramiennych stylizowanych”,
a w projekcie wykonawczym zamieszczono dokumentację szczegółową. 
Przy tej okazji informujemy, że korpus lampy wykonany jest ze stopu aluminium, 
z teleskopową regulacją wysokości.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ z dnia 15 lutego 2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Ogrodu Hortiterapii” na terenie miejscowości Jadowniki Mokre na działkach o numerach ewidencyjnych: 777, 778/1, 779/5.
Oznaczenie postępowania: 198/1/CDT/2013

Pytanie nr 1
W przedmiarach brakuje zbrojenia stóp fundamentowych pod pergole. 
Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono.

Pytanie nr 2
W pozycjach 2.4.1 i 2.4.2 policzono fundamenty i murki obudowy rabat z kamienia. 
W projekcie fundamenty i murki przewidziane są z betonu zbrojonego, a okładziny zewnętrzne i zadaszenia z bloczków z barwionego betonu wibroprasowanego. 
Proszę o sprecyzowanie z czego obudowy rabat mają być wykonane. Jeżeli murki pozostaną 
z kamienia, proszę o uzupełnienie przedmiaru o spoinowanie murków z kamienia oraz montaż zadaszeń murków. 
Odpowiedź
Przedmiar uzupełniono
Patrz projekt budowlany i projekt wykonawczy p. 3.1, który mówi, że okładziny zewnętrzne 
i zadaszenia mają być wykonane z bloczków z barwionego betonu wibroprasowanego mocowane na kleju elastycznym do okładzin kamiennych.

Zamawiający zamieszcza na stronie www.tarnow.caritas.pl uszczegółowiony przedmiar robót.

 

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOŚCIE ONLIE

Odwiedza nas 389 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      logo gold drop 2016brukbet           suret castorama