Przetargi

Pobierz oryginalne dokumenty:

Nr sprawy: HOSP/-01/10

 

OGŁOSZENIE

 1. Zamawiający

  Caritas Diecezji Tarnowskiej, Hospicjum Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Św. Br. A. Chmielowskiego 16 
  33-200 Dąbrowa Tarnowska 
  tel. 014 642 44 50 
  tel./fax. 014 642 44 50
  NIP: 871-154-58-09 
  REGON: 850012901

 2. Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej od 14.000 EURO do progów unijnych.  Szacunkowa wartość zamówienia - dostawy poniżej 193 000 euro.
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  można  odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. nr. 17 parter  lub za pośrednictwem poczty lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej : www.caritas.diecezia.tarnow.pl

Formularz jest bezpłatny.

 1. Przedmiotem zamówienia jest: 
  - dostawa leków gotowych dla potrzeb Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. św. Br. A. Chmielowskiego 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo wzałączniku nr 2 do SIWZ (PAKIET nr 1)
    Wspólny słownik Zamówień CPV:
  kod CPV - 33.60.00.00-6
  - dostawa leków gotowych dla potrzeb Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. św. Br. A. Chmielowskiego 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo wzałączniku nr 2 do SIWZ (PAKIET nr 2)
  Wspólny Słownik Zamówień CPV:
  kod CPV - 33.60.00.00-6

  4.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją, opisem zawierającym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania lub pozycji oferta dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  4.2. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  4.3. Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie okazać świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania na rynku polskim w zakresie przedmiotu zamówienia.

  4.4. Okres ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy,   a oferowany termin płatności nie krótszy niż 30 dni. W przypadku dostarczanych produktów posiadających okres ważności 12 miesięcy lub krótszy od momentu ich wyprodukowania, dopuszcza się aby termin ważności przedmiotu dostawy wynosił co najmniej 6 miesięcy. 

  4.5. Wykonawca pokrywa koszty transportu oraz odpowiada za prawidłowe warunki przewozu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

  4.6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wybranego asortymentu według zamówienia złożonego faksem przez Zamawiającego, określającego ilość oraz termin realizacji.

  4.7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego asortymentu w terminie  24 godzin od złożenia zamówienia.

  4.8. W przypadkach nagłych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia w trybie realizacji cito tj. w dniu zamówienia.

  4.9. Zamówienie należy realizować sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.

  4.10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i wolnego od wad.

  4.11. Wykonawca zabezpiecza należycie przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę i jakość oraz za braki i wady powstałe w czasie transportu, a także za powstałe skutki. 

  4.12. Ilościowy i jakościowy odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w oparciu o złożone zamówienie.

  4.13. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia:
  a) który jest niezgodny z wymienionym w załączniku nr 2 (pakiet nr 1 i/lub pakiet nr 2) asortymentem i ilością - Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy.
  b) z wadami, nieprawidłowościami stwierdzonymi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia - Zamawiający ma prawo żądać jego wymiany na wolny od wad.
  c) niezrealizowania w terminie dostawy - Zamawiający może odmówić jej przyjęcia.
  d) z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas magazynowania przedmiotu zamówienia - Zamawiający odda go do dyspozycji  Wykonawcy,  powiadamiając  niezwłocznie telefonicznie o stwierdzonych wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. 

  4.14.  Podstawą reklamacji jest sporządzenie stosownego protokołu reklamacyjnego.

  4.15. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od chwili sporządzenia protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad w sposób uzgodniony z Zamawiającym bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

  4.16. Za każdym razem kiedy w załączniku nr 2 - pakiet nr 1, w postaci leku wpisana jest tabletka, oznacza to postać leku: tabletka, drażetka, kapsułka.

  4.17. Określone w załączniku nr 2 ilości mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.

  4.18.  Nazwy podanych leków w załączniku nr 2 są nazwami międzynarodowymi oraz nazwami handlowymi i powinny być traktowane jako przykład preparatu zawierającego daną substancję czynną w konkretnej dawce, postaci i ilości. Dopuszczamy "zamienniki" leków, a użyte w specyfikacji nazwy nie sugerują producenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety, zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ. W ramach pakietów należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. 
Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w pakiecie nr 1 i/lub w pakiecie nr 2 spowoduje odrzucenie oferty.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawcę ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  - Zamówienie należy wykonać w terminie 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 
  6.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści załączonych do oferty oświadczeń i dokumentu wymienionych w rozdz. VI pkt. 1 lit.a, d i e. 
  b. posiadania wiedzy i doświadczenia
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści załączonego do oferty oświadczenia oraz wykazu wymienionych w rozdz. VI pkt.1 lit. a i b.
  c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści załączonego do oferty oświadczenia wymienionych w rozdz. VI pkt. 1 lit.a 
  d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści załączonego do oferty oświadczenia oraz dokumentu wymienionego w rozdz. VI pkt.1 lit.a i c. 
  e. Braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia załączonego do oferty o którym mowa w rozdz. VI pkt.2 lit. a oraz dokumentu wskazanego w rozdz. VI pkt. 2 lit. b.

  6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych w pkt. 1 lit. "a" do "e".) zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a wymienione w rozdz. VI niniejszej specyfikacji 
  Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

  6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
  8.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:
  a) oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych- wg wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ,  
  b) wykaz wykonanych co najmniej 2 porównywalnych dostaw na łączną kwotę co najmniej 50.000 zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie-załącznik nr 4 do SIWZ.
  c) sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności -za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe (za okres 2007-2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, których wynik finansowy w każdym roku kalendarzowym nie był ujemny- załącznik nr 5 do SIWZ;
  d) oświadczenie o dysponowaniu świadectwami dopuszczenia wyrobu do stosowania na rynku polskim na wszystkie wykazane w załączniku nr 2, pakiet nr 1 - leki gotowe i/lub pakiet nr 2 - leki gotowe - załącznik nr 6 do SIWZ.
  e) zezwolenie/koncesję na prowadzenie apteki, hurtowni farmaceutycznej.

  8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca przedkłada następujące oświadczenia i dokumenty:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. wzoru jak w załączniku Nr 7 do SIWZ
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  Ponadto należy złożyć:
  a. formularz oferty - według wzoru jak w załączniku nr 1 do SIWZ
  b. wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-ilościowy na który składa się pakiet nr 1 i/lub pakiet nr 2 - według wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ

  2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. lit. b, składa dokument lub dokumenty (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz wystawione w kraju, 
  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) potwierdzające odpowiednio że:
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie głoszono upadłości.
  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

  3. Dokumenty, o których mowa pkt. 8.2 lit. a, b, (także w przypadku, gdy są uzupełniane w wyniku wezwania Zamawiającego) składane są w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 
  z oryginałem przez Wykonawcę - z zastrzeżeniem pkt. 3. 

  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.
 6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia: - cena ofertowa - 100 pkt.
  Ocena ofert zostanie dokonana z zastosowaniem obliczeń matematycznych i ustalonej  punktacji. Zamawiający dokona oceny każdego pakietu osobno.
 7. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego  pok. nr 17 parter upływa dnia09.03.2010 roku do godz. 9:00.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2010 r. o godz. 93° w siedzibie Zamawiającego.
 9. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
  aukcji elektronicznej.

 

KONTAKT

ul. Legionów 30, 
33-100 TARNÓW 
tel. 14/6317320, 14/6317321
fax 14/6317329 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NASZE AKCJE

Program "Gniazdo"

gniazdo

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

wigilijne-dzielo-pomocy-dzieciom-02

Wielkanocne Dzieło Caritas

Wielkanocne-Dzielo-Caritas

„Chleb za Chleb”

cheb-za-chleb

Program „SKRZYDŁA”

program-skrzydla

Okno Życia

okno-zycia

Bądź widoczny

badz-widoczny

GOŚCIE ONLIE

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.

media

      RDN NOWY SACZ    TGN    RDN MALOPOLSKA    pit format

   

WSPIERAJA NAS A

      logo gold drop 2016brukbet           suret castorama